Prof. Dr. Dr. h.c. Bernd Rüthers (Emeritus)

Richter am Oberlandesgericht a.D.. Rektor a.D.
Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Handelsrecht, Rechtstheorie