Prof. Dr. jur. Dres. h.c. Bernd Rüthers (Emeritus)
Richter am Oberlandesgericht a.D.
Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Handelsrecht, Rechtstheorie